březen 2022

Vycházky a on-line přednášky Pražské vlastivědy

Administrativní budova „Amazon Court“ na Rohanském ostrově – vycházka 6. 3. 2022 (zdroj cs.wikipedia.org)

Administrativní budova „Amazon Court“ na Rohanském ostrově – vycházka 6. 3. 2022 (zdroj cs.wikipedia.org)

Vycházky označené hvězdičkou* mají omezený počet účastníků, předprodej na eshop.prague.eu v sekci Vlastivědné vycházky nebo v Turistických informačních centrech Prague City Tourism.

E-learningové přednášky je možné zakoupit v ESHOPU Prague City Tourism v sekci „Vlastivědné vycházky“. Při nákupu je nutné uvést jméno a příjmení osoby, která se bude online přednášky přímo účastnit. Zakoupení je možné do 12.00 v den konání akce. Začátky on-line přednášek v 16.00, není-li uvedeno jinak.

Prague City Tourism, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5
tel.: 221 714 161, 221 714 861, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu

www.prazskevychazky.cz

BŘEZEN 2022

2. 3. st | Bavorská princezna Sisi a její život na císařském dvoře – on-line přednáška. V roce 1854 se zásadně změnil život bavorské princezny Alžběty z rodu Wittelsbachů, když se provdala za císaře Františka Josefa I. Rodinné zázemí i politické okolnosti života ženy, která vstoupila do evropské historie jako císařovna Sisi. (J. Nováková)

3. 3. čt | Církevní řády: Cisterciáci – on-line přednáška. Významný církevní řád cisterciáků vznikl na přelomu 11. a 12. století. Zapsal se výrazně do evropských dějin. Usiloval o reformu klášterního života a zasloužil se o rozvoj hospodářství i architektury. (J. Nováková)

5. 3. so | Za historií školství na Staré Město.* Historie školního vzdělávání v Praze. Místa, kde fungovaly nejstarší školy už ve středověku, s připomenutím komplexů vzdělávacích ústavů jezuitů nebo piaristů i skromné počátky polytechnického vyučování. Začátek v 10.00 před domem U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13. (H. Barešová)
Od belgické ambasády k Velvyslanectví Estonské republiky aneb ambasády II.* Valdštejnskou ulicí na Velkopřevorské a Maltézské náměstí, kde dnes působí velvyslanectví Francie, Japonska či Dánska. Začátek ve 14.00 na zahradním prostranství stanice metra A Malostranská. (M. Smrčinová)

6. 3. ne | Pražský Karlín.* Karlín je místem, kde stále vzniká moderní architektura, která překvapí. Připomeneme si Dientzenhoferovu Invalidovnu, klasicistní bloky domů a zastavíme se u zcela nové kubistické architektury – areálů Corso, Danube House, Nile House, Amazon Court, Diamond River i u Main Point Karlin. Začátek v 10.00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 Invalidovna. (J. Škochová)
Chrám Zvěstování přesvaté Bohorodice na Slupi.* Prohlídka původně gotického kostela založeného Karlem IV. při klášteře Servitů roku 1360. Od roku 1995 je kostel v držení pravoslavné církve. Začátek ve 14.00 před vchodem do kostela (zastávka tram. č. 7, 18, 24 Albertov). (A. Škrlandová)

7. 3. po | České šlechtické rody: Kolowratové – on-line přednáška. Historie starobylého šlechtického rodu Kolowratů. O legendárním počátku tohoto rodu a o pohnutých osudech jeho příslušníků skrze staletí. Návštěva míst, která jsou s s nimi od nepaměti spojena. (H. Valentová)

8. 3. út | Vršovice: z pohodlí křesla – on-line přednáška. V letošním roce připomínáme 120. výročí povýšení Vršovic na město. Ze zemědělské osady s drobnou zástavbou v údolí Botiče se změnily v rychle rostoucí čtvrť s krásnými domy, ale i rozvíjejícím se průmyslem. (S. Micková)

9. 3. st | Kurátorská prohlídka Svatomikulášské zvonice.* Prohlídka s komentářem kurátora pražských věží představí jednu z dominant Malé Strany – barokní zvonici u kostela sv. Mikuláše. Začátek v 16.00 před vstupem do objektu. (K. Kučera)

10. 3. čt | Jan Želivský a husitská Praha – on-line přednáška. V letošním roce uplynulo 600 let od jeho smrti. Do historie pražských měst se výrazně zapsala doba spojená s ideály husitství. Po smrti mistra Jana Husa se objevila v pražském prostředí výrazná osobnost kazatele Jana Želivského. (J. Nováková)

12. 3. so | Za historií Kobylis.* Původní ves Kobolisy. Její růst byl ovlivněn přílivem dělnických rodin. Zmíníme bývalou budovu Dělnického domu, Divadlo Karla Hackera a interiér sboru Českobratrské církve evangelické „U Jákobova žebříku“. Začátek v 10.00 na Kobyliském nám. před vchodem do kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše. (M. Hátleová)
Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení Svazu československého díla.* Unikátní komplex funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet předních architektů. Začátek v 10.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje. (S. Micková)
Břevnovský klášter.* Prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, krypty a budovy prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)

13. 3. ne | Pod křídly Zlatého anděla.* Minulost a současnost centra Smíchova. Nouvelovo nároží u křižovatky Anděl, secesní zámeček baronky Ringhofferové, industriální stavba Křižík-Chaudoir, Ehrmanova synagoga, kostel sv. Václava, barokní Dientzenhoferův letohrádek, secesní tržnice i nové Anděl Media Centrum, Hotel Andel’s nebo Portheimka Center. Začátek v 10.00 v podloubí smíchovské synagogy. (J. Škochová)
Domovní znamení Nového Města aneb merky, jak je neznáme.* Nové Město pražské nabízí zcela jinou symboliku než Staré Město nebo Malá Strana. Prohlídka řady nevšedně zdobených domů a budov, připomenutí významných osobností, které v nich žily i události, které se v nich udály. Začátek ve 14.00 na rohu ulic Rytířské a ulice Na Můstku. (M. Smrčinová)

14. 3. po | Zmizelá Praha: Židovské město – on-line přednáška. Seznámení s historií zmizelého Josefova, dozvíme se, proč celá čtvrť zanikla a byla nahrazena novou. (Z. Pavlovská)

15. 3. út | Pražské průchody a pasáže VII.* Na Novém Městě vedou pasáže činžovními domy, které v průběhu 19. a 20. stol. nahradily původní zástavbu. Představíme nejzajímavější v okolí ulic Vodičkova, Spálená nebo Jungmannova. Začátek v 16.00 před budovou Myšák Gallery ve Vodičkově ul. 31. (P. Lešovská)

16. 3. st | Pražský Sokol a jeho slavné stavby – on-line přednáška. Založení pražské tělocvičné jednoty v únoru roku 1862 se stalo významným momentem českého spolkového i sportovního života. Připomenutí nejen zajímavých momentů z historie sokolského hnutí, ale také staveb, které byly v souvislosti se Sokolem v Praze vybudovány. (J. Nováková)

17. 3. čt | Historie pražských divadel – online přednáška. Pražská divadla měla své počátky v církevních představeních už ve 12. stol. Budeme se zabývat nejen soukromými divadly, ale i prvním pražským kamenným Divadlem v Kotcích, Stavovským divadlem, Boudou i dalšími tzv. arénními divadly, kterých bylo v Praze 19. stol. zhruba dvacet. (P. Lešovská)

19. 3. so | Pamětní desky jako strážci minulosti: ulice Žitná, Ječná a Štěpánská.* Prostřednictvím pamětních desek připomeneme historii důležitých pražských komunikací na Novém Městě i život osobností, které zde působily. Začátek v 10.00 u věže Novoměstské radnice na Karlově náměstí. (V. Trnka)
Legendy světců Karlova mostu II.* Procházka unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem s příběhy 15 z nich. Začátek ve 14.00 před Malostranskou mosteckou věží. (D. Kratochvílová)
Staroměstskou radnicí křížem krážem.* Večerní prohlídka s výkladem otevře takřka veškeré prostory někdejší pražské radnice – projdeme reprezentační síně i běžně nepřístupné obřadní místnosti ve všech patrech. Začátek v 19.00 před hlavními vraty Staroměstské radnice. (A. Baloun)

20. 3. ne | Pražská nábřeží II.: z Křižovnického náměstí na Výtoň.* Vycházka povede po nejstarším pražském nábřeží, původně Staroměstském, dnes Smetanově, kolem Národního divadla na Slovanský ostrov a dál kolem honosných činžovních domů. Začátek v 10.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. (P. Lešovská)
Za svatou Ludmilou do Loděnice.* Vycházka do pravoslavného kláštera sv. Václava a sv. Ludmily, kde nás řádové sestry seznámí s významem sv. Ludmily pro jejich církev. Dále uvidíme barokní kostel sv. Václava s farou i pomník Jana Husa. Připomeneme si historii Loděnice od keltského osídlení i zdejší kulturní a průmyslovou tradici. Začátek v 11.30 na stanici nádraží Loděnice. (V. Trnka)

Budova Žižkovské radnice – vycházka 27. 3. 2022 (zdroj cs.wikipedia.org)

Budova Žižkovské radnice – vycházka 27. 3. 2022 (zdroj cs.wikipedia.org)

21. 3. po | Julius Mařák – malíř lesního charakteru a posvátna – on-line přednáška. Představení díla předního novoromantického krajináře a pedagoga Julia Mařáka. Nahlédneme do Národního divadla, Národního muzea a navštívíme skrze jeho obrazy a kresby lesy celého Rakouska-Uherska. (M. Švec Sybolová)

22. 3. út | Zahrady Pražského hradu – on-line přednáška. Kdy a kým byla založena Královská zahrada a které stavby ji doplňovaly. Ukážeme, jak se zahrady proměňovaly od renesanční geometrie přes barokní ornament až k anglické parkové úpravě. (D. Kratochvílová)

23. 3. st | Praha a Božena Němcová – online přednáška. Na místa, která jsou spojena se životem a dílem spisovatelky B. Němcové. Navštívíme přední obrozenecké rodiny a nahlédneme do každodennosti 19. století. (M. Švec Sybolová)

24. 3. čt | Kilián Ignác Dientzenhofer, syntetik tradice rodu Dientzenhoferů a barokní vzdělanec – on-line přednáška. Kilián Ignác, pozdně barokní architekt, projektant a stavitel, zúročil plně vše, co ho naučil jeho otec. Za svůj život postavil na dvě stě staveb církevních i profánních. (Š. Gandalovičová)

25. 3. pá | Podvečerní procházka Pražským hradem.* Procházka po nádvořích, uličkách i zákoutí Pražského hradu. (D. Kratochvílová)

26. 3. so | Nordic walking: Z Letenských sadů na Petřín. Letenskými sady kolem pavilonu EXPO 58 k Hanavskému pavilonu a Kramářově vile. Přes lávku do Chotkových sadů, ulicí Mariánské hradby k parku pod hradbami. Přes Pohořelec a Strahovskou zahradu na vrchol Petřína. Začátek v 10.00 na rohu ulic Korunovační a M. Horákové. (M. Hátleová)
Kostel sv. Martina ve zdi a Praha reformační.* Vycházka, která připomene místa spojená s obdobím české reformace, započne v interiéru staroměstského kostela sv. Martina ve zdi a následně se vydáme do jeho okolí. Začátek ve 14.00 před vchodem do kostela sv. Martina ul. Martinská 8. (A. Škrlandová)

27. 3. ne | Co skrývá Břevnov v zahradách.* V nenápadné čtvrti mezi Tomanovou a Bělohorskou ulicí můžeme najít domy od Pavla Smetany, Vojtěcha Krcha, Františka Roitha, ale i ukázku moderní architektury Ladislava Lábuse a Vlado Miluniče. Začátek v 10.00 na stanici aut. č. 191 Rozýnova. (S. Micková)
Toulky Žižkovem.* Atmosféra dělnické čtvrti pomalu, ale jistě mizí a Žižkov se stává oblíbenou lokalitou Pražanů. O hlavních dominantách a památkách této čtvrti. Začátek ve 14.00 v Milešovské ulici 846/1, roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ul. (M. Hátleová)

28. 3. po | Jak číst křesťanské umění V.: od Adama k poslednímu soudu – on-line přednáška. Zaměříme se na zajímavá témata, která mají bohatou a výraznou symboliku. (M. Gausová Zörnerová)

29. 3. út | Skryté půvaby nevšedních hotelů Malé Strany – on-line přednáška. Prostřednictvím reklamních snímků se seznámíme s interiéry a historií některých hotelů upravených z původních měšťanských domů nebo středověkých klášterů. (M. Racková)

30. 3. st | Dvory, dvorky, dvorečky a pražská zákoutí – Staré Město V.* Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky. Začátek v 16.00 u sochy Karla IV. na Křižovnickém nám. (M. Smrčinová)

31. 3. čt | Pražské nakladatelské domy konce 19. a první poloviny 20. století – on-line přednáška. Otto, Vilímek, Topič jsou jména, která zná snad každý, kdo rád čte. Nakladatelů bylo však více. (S. Micková)